Thông báo bãi nhiệm ông Thái Bá Nghĩa – thành viên Ban Kiểm Soát