Thay đổi nhân sự thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022